Algemene voorwaarden

Art.1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtnemer: Bosma Bedrijfspromotie, eigenaar Gerrit Bosma, gevestigd in Ryptsjerk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84321873, tevens gebruiker van deze

algemene voorwaarden.

Opdracht: Het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal heeft laten weten dat de opdracht is geaccepteerd.

Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Concept: Onder concept wordt verstaan een product/dienstbeschrijving en/of visualisatie (bv. een script, idee of plan) bedacht en/of uitgewerkt door Bosma Bedrijfspromotie t.b.v. het potentiële eindproduct of dienst van opdrachtgever.


Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en is Nederlands recht van toepassing.


Art. 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig na afgifte, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

 2. Offertes worden afgegeven op basis van door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deze informatie tijdens de opdracht wijzigt of niet juist of volledig blijkt te zijn, heeft opdrachtnemer het recht extra werkzaamheden uit te voeren en te factureren om tot het beoogde resultaat van de opdracht te komen.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 4. Offertes of (verkoop)gesprekken kunnen concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten, zoals een idee, script of plan. Deze blijven eigendom van opdrachtnemer en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

 5. Offertes worden door opdrachtnemer samengesteld op basis van een inschatting van de benodigde diensten en werkuren voor uitvoering van de overeenkomst.

 6. Opdrachten die door onjuiste of onvolledige informatie van opdrachtgever niet haalbaar blijken geven opdrachtnemer het recht deze opdrachten te annuleren of uit te voeren naar de beste mogelijkheden. opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De mening van opdrachtnemer is hierin bepalend.

 7. Additionele wensen, die niet in de opdracht zijn opgenomen kunnen leiden tot extra werkuren en eventuele bijkomende kosten en worden volgens de daarvoor geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 8. De prijzen in de genoemde offertes zijn excl. BTW en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

 9. Bij het geven van de opdracht betekent dat opdrachtgever akkoord gaat met de door opdrachtnemer gehanteerde stijl zoals te zien op de website.


Art. 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. Opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden.

 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor opdrachtnemer zo gunstig en veilig mogelijk te maken en de instructies van opdrachtnemer hierin op te volgen. Opdrachtgever dient waar nodig ook zelf maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 4. Ook het bewust maken van werknemers of bezoekers waar opnames gemaakt worden van het beschikbaar stellen van portretrecht of AVG gevoelige informatie is de taak van de opdrachtgever. (zie ook art. 14) Ook als dit bij externe (klanten of leveranciers) van opdrachtgever geschiedt.

 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 6. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan opdrachtnemer is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst aan te passen en de hieruit voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 7. Video en foto zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een 100% beoogd resultaat van de opdrachtgever.

 8. Bij gebruik van extern beeldmateriaal (logo’s, lettertypes, foto’s, video’s) ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de opdrachtgever. Alle tijd die nodig is om dit materiaal op te zoeken en/of te bewerken zal worden doorberekend. BB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van dit beeldmateriaal binnen het eindresultaat.

 9. Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na overeenkomst gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor opdrachtnemer met zich meebrengt. Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door opdrachtnemer wordt overschreden. Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 10. Tenzij het werk zich er niet voor leent is opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 11. Indien er sprake is van overmacht zoals technische problemen (computer, drone, camera), ziekte, weersomstandigheden, persoonlijke omstandigheden of onveilige omstandigheden, waardoor opdrachtnemer niet in staat is de opdracht uit te voeren ontslaat dat opdrachtnemer van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen en in alle redelijkheid een goede oplossing bieden. Opdrachtgever heeft de verplichting om van opdrachtnemer, indien een deel van de opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

 12. Van overmacht is ook sprake als door technisch defect het beeldmateriaal niet bruikbaar of verloren is. In dat geval kunnen de door opdrachtgever gemaakte kosten niet bij opdrachtnemer worden gedeclareerd.

 13. Moet een opdracht op een specifiek moment worden uitgevoerd ondanks slechte omstandigheden en vallen de resultaten tegen, dan heeft opdrachtnemer aan de inspanningsplicht voldaan. De factuur zal dan volgens opdracht worden verstuurd en 100% betaald moeten worden door opdrachtgever.

 14. Opdrachtnemer kan besluiten dat er op een bepaald moment of op een bepaalde plaats geen (drone)opnames worden gemaakt.Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt en hieruit voortvloeiende schade kan niet worden verhaald. Extra kosten door verplaatsing of uitstel zullen als extra kosten aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

 15. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een door opdrachtnemer opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal opdrachtnemer pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

 16. Opdrachtnemer is na afronding cq. betaling van de opdracht niet verplicht het beeldmateriaal te bewaren. Tenzij dit expliciet en schriftelijk bij aanvang van de opdracht is vastgelegd, kan opdrachtgever geen beroep doen op ruw beeldmateriaal. Bewerkte video’s worden naar opdrachtgever gestuurd en opdrachtgever is verantwoordelijk voor bewaring. Na opname of afronding van het werk (afhankelijk van de opdracht) kan het beeldmateriaal van de opslaglocatie van opdrachtnemer worden verwijderd.


Art. 5. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomen uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.

 2. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, wordt beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

 3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 4. Het vliegen met de drone is verzekerd voor schade aan derden. Dit vervalt als er op plaatsen moet worden gevlogen waar drone vliegen verboden is. Opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijk voor schade en consequenties.

 5. Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

 6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 maand vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


Art. 6. Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van een gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen.


Art. 7. Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de opdrachtnemer. Niettemin geldt dat zolang een werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij opdrachtnemer blijven.

 2. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt.

 3. Concepten, ideeën, voorstellen, leveringen en producten die voor een opdrachtgever ontwikkeld worden, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van opdrachtnemer. In geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht stelt opdrachtnemer de opdrachtgever in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

 4. Op alle in 7.3 genoemde zaken van opdrachtnemer rust het auteursrecht. Deze zaken mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, opdrachtnemer.

 5. Opdrachtnemer verleent aan de opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de in 7.1 genoemde zaken.

 6. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 7. Het is de opdrachtgever en de gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan (enig deel van) de in 7.1 genoemde zaken op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere wettelijke beperkingen op het auteursrecht of het naburige recht.


Art.8. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum.

 2. Opdrachtgever ontvangt zijn videobestand zodra de factuur is betaald.

 3. Indien opdrachtgever 1 maand na factuurdatum niet heeft betaald, heeft opdrachtnemer het recht om de video van YouTube te verwijderen.

 4. Bij omvangrijke opdrachten, zowel in tijdsduur tussen eerste opname en aflevering, als bij diverse kleinere opdrachten over langere tijdsduur vindt facturering in delen plaats.

 5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)-kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 7. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, bij niet tijdige betaling door opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt ook in dit geval zijn recht op volledige betaling en tevens op de in 12.2 genoemde vergoeding.


Art. 9. Opzegging overeenkomst en klachten

 1. Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding die gebaseerd is op de tot dan toe geleverde diensten en gemaakte uren en kosten.

 3. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet langer toegestaan de hem ter beschikking gestelde producten en/of concepten te gebruiken.

 4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 5. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.


Art.10. Geldigheid en wijzigingen Algemene voorwaarden

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht.

 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 3. Op het moment van overeenkomst gelden de op dat moment gepubliceerde algemene voorwaarden.